uzman eğitim ve danışmanlık / fatih / İstanbul / yabancı başvuruları

Diploma Denkliği

1) BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1. a) Ön Başvuru:Başvuru sahibi, e-Devlet veya YÖK-Denklik web sayfası üzerinden denklik ön başvurusunda bulunur.
  2. b) Başvuru ve Evrak Kontrolü: Yapılan ön başvurunun ardından başvuru sahibinin kendisi veya resmî vekâletnameye sahip vekili tarafından hazırlanan başvuru evrakı, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına getirilir, evrak sistem üzerinden birebir kontrol edilerek başvuru tamamlanır. Kontrolü tamamlanarak “Görüldü” kaşesi vurulmak suretiyle belge asılları başvuru sahiplerine veya resmi vekaletnameye sahip vekiline verilir.
  3. c) DBYS Kaydı:Başvuru sahibinin, denklik başvurusuna ilişkin her işlemi görebilmesi için dosya, Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydedilir.

2) ÖN İNCELEME İŞLEMLERİ

  1. a) Diploma Teyit İşlemleri:Yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumundaki öğrenimin doğruluğunu teyit etmek için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili kurumlarla diploma teyit yazışması yapılır ve teyit bilgisinin gelmesi beklenir.
  2. b) Yurt Dışı Kalış Süresinin Hesaplanması: Yurtdışında öğrenim gördüğüülkede öğrenim süresince yurt dışındaki kalış süresi, Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen veriler esas alınarak hesaplanır.

3) İNCELEME İŞLEMLER

Başvuru dosyası, içerik açısından şekli olarak incelenir (öğrenime dair kredi/saat sayısı, eş değer alan/bölüm vs.).

  1. a) Bilim Alanı Danışma Komisyonu İncelemesi:Dosya, Bilim Alanı DanışmaKomisyonuna sevk edilerek akademik yönden incelemesi yapılır.
  2. b) Üniversite Görüşü: Gerektiği takdirde ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumundan akademik görüş talep edilebilir.

Ek Evrak Talebi: İnceleme aşamasında eksikliği tespit edilen evrakla ilgili olarak başvuru sahibine bildirimde bulunulup söz konusu eksik evrakın tamamlanması beklenebilir.

4) KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER

  1. a) Komisyon Raporunun Hazırlanması:İnceleme sonucunda, başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin Daire Başkanlığınca oluşturulan rapor Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Tanıma ve Denklik Komisyonuna sunulur.
  2. b) Tanıma ve Denklik Komisyonu:Hazırlanan rapor ve başvuru dosyası Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna nihaî görüş bildirilir.

5) KURUL İŞLEMLERİ

  1. a) Yükseköğretim Yürütme Kurulu:Başvuru sahibinin denklik durumuna ilişkin nihaî karar veren kuruldur.

          1) Kabul,

          2) Ret,

          3) Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS).

               yönünde karar verir.